วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551

โครงการประหยัดน้ำ - ไฟ

โครงการ การช่วยกันประหยัดน้ำ - ไฟฟ้า ในโรงเรียนและที่บ้าน

1.หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบ้านวังข่อย เลขที่ 298 หมู่ที่ 4 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียน 68 คน ครู 6 คน จากการสังเกตของคณะผู้จัดทำโครงการพบว่า
นักเรียนบางคนมักจะเปิดน้ำแล้วทิ้งไว้ ไม่ยอมปิด ทำให้ค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียนต้องเพิ่มขึ้น
นอกจากนั้นในการใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียนก็เช่นเดียวกัน มักจะเปิดไฟ หรือเปิดพัดลมทิ้งไว้
คณะผู้จัดทำจึงตระหนักในการประหยัด และเพื่อเป็นการทำดีถวายในหลวงในปีการศึกษา 2551
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนช่วยกันประหยัดค่าน้ำค่าไฟฟ้าภายในโรงเรียนและที่บ้าน
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและประหยัดค่าใช้จ่าย
2.3 เพื่อเป็นการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจำวัน
3. การดำเนินการ
3.1 ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าภายในโรงเรียน และที่บ้าน
3.2 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในโรงเรียนร่วมมือกันประหยัดน้ำประหยัดไฟ
3.3 แต่งตั้งคณะทำงานคอยดูแลเกี่ยวกับการปิดน้ำ ปิดไฟฟ้า และพัดลม ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
4. งบประมาณ 500 บาท
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 นักเรียนช่วยกันประหยัดค่าน้ำค่าไฟฟ้าในโรงเรียนและที่บ้าน
5.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบและรู้จักประหยัด
5.3 นักเรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจำวัน
5.4 นักเรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข

คณะผู้จัดทำ

นายนนทศักดิ์ ยุวดีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังข่อย ที่ปรึกษา
นายประกอบ มาตโห้ ครู ที่ปรึกษา
1. เด็กหญิงสุพรรษา ทับทิมทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวหน้า
2. เด็กหญิงชนากานต์ ผาสุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รอง
3. เด็กหญิงเสาวรักษ์ สร้อยจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ช่วย
4. เด็กหญิงนรินทิพย์ สุกสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ช่วย
5. เด็กหญิงยุพิน เทพา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ช่วย / เลขา


ไม่มีความคิดเห็น: